Thermo Consult БългарскиEnglish

Технико-икономически оценки

ТЕРМОКОНСУЛТ изготвя технико-икономически оценки, чието основно предназначение е да послужат при разработване на инвестиционната програма на съответното предприятие, както и при кандидатстване за получаване на банков кредит за реконструкция, модернизация или преоборудване на топлинно-енергийни стопанства.

Разработените от нас технико-икономически оценки могат да включват кратко представяне на съществуващото положение в топлинно-енергийното стопанство на предприятието, набелязване и сравнителен анализ на приоритетните енергоспестяващи мероприятия, ред на инвестиране и изплащателен период на необходимите първоначални инвестиции.

В повечето промишлени предприятия и особено в тези с високо потребление на топлинна енергия под формата на водна пара, съществуващият потенциал за икономии се оценява на 10 - 30%, като изплащателните периоди варират от 2 месеца до 3-4 години.

©Copyright 2008, Thermo Consult
Created by YKW