Thermo Consult БългарскиEnglish

Консултантска дейност

Очертаващата се през последните години тенденция за намаляване състава на обслужващия и спомагателен персонал в промишлените предприятия от почти всички клонове на индустрията, както и постоянно нарастващите изисквания към ефективността и качеството на производствения процес, поставят пред фирменото ръководство необходимостта от специализирана консултантска помощ.

Консултирането с професионална организация по различните проблеми на фирменото топлинно-енергийно стопанство помага за избягване на ненужно големи разходи за първоначални инвестиции, очертава енергийната стратегия на стопанския субект, оптимизира експлоатацията и поддръжката на машините и оборудването.

В повечето случаи, предварителните консултации прерастват на един по-късен етап в изработване на проектна документация за реконструкция, модернизация или ново строителство.


©Copyright 2008, Thermo Consult
Created by YKW