Thermo Consult БългарскиEnglish

Енергийна ефективност


Фирма ТЕРМОКОНСУЛТ е акредитирана от Агенцията по енергийна ефективност за извършване на обследвания за енергийна ефективност на енергийни потребители по Чл.6, т.1 от Наредба N 21 / 12.11.2004г. и е вписана в публичния регистър на лицата извършващи обследвания за енергийна ефективност съгласно чл.18, ал.2 от Закона за енергийна ефективност.


 Удостоверение за вписване в публичния регистър на лицата, извършващи обследвания за енергийна ефективност съгласно чл.18, ал.2 от Закона за енергийна ефективност

 Сертификат за акредитация за извършване на обследване за енергийна ефективност на енергийни потребители по чл.6, т.1 от Наредбата за обследване за енергийна ефективност

 

 

През последните десетилетия и особено сега, в началото на XXI-ви век, ефективното използване на енергията в промишлеността, обществения и битовия сектор се превърна в една от основните характеристики на модерното планиране в икономиката.
Основните стимули за това са непрекъснатото покачване на цените на първичните енергоносители (нефт, природен газ, изкопаеми горива), осъзнатата необходимост от опазване и възстановяване на околната среда и не на последно място - добрият имидж и конкурентно предимство, които получават предприятията, изпълняващи мероприятия и програми за енергийно ефективно производство.

Енергийната ефективност може условно да се разгледа като съвкупност от три групи мероприятия:

  1. запазване (съхраняване) на произведената енергия от невъзстановими енергийни източници, напр.: намаляване на топлинните загуби чрез подходяща изолация, инсталиране на кондензни гърнета към консуматори на пара (или подмяна на неработещи) и др.;
  2. внедряване на производствени процеси и системи с по-ниска енергоемкост или използване на възстановяеми енергийни източници, напр.: вакуумни технологии за нанасяне на защитни покрития, както и за дълговременно съхраняване на хранителни продукти, осветителни тела с ниска консумация на ел.енергия, вятърни и слънчеви инсталации за получаване на ел.енергия и др.;
  3. оползотворяване на "отпадната" или върхова енергия, напр: рекуператори, котли-утилизатори и др.

Горното подреждане е на база на естественото движение на енергията в процеса на нейното използване от човека.
Мероприятията от група 2 са "най-тежки", изискват задълбочена и продължителна научно-развойна и внедрителска дейност и имат най-висока цена на реализация (с някои изключения).
В група 3 обикновено се включват мероприятия, които са характерни за производствата с интензивен разход на енергия (напр.: стоманодобивната и нефтохимическата индустрии) и са общоприета практика под формата на проектни решения още в първоначалните етапи на планиране строителството на подобен обект.
Като най-разпространени и универсални се прилагат мероприятията от група 1, чиито характерен признак е изключително краткия срок на откупуване на инвестицията (кратък изплащателен период), стигащ в определени случаи до по-малко от 2-3 месеца !

Нашият дългогодишен сериозен практически опит показва наличието на значителен потенциал за икономия на енергия в индустрията, достигащ до 40% в нередки случаи.

Фирма ТЕРМОКОНСУЛТ разполага със съвременна контролно-измервателна техника за сканиране работата на енергийните системи в индустрията - основна предпоставка за определяне на бъдещите мероприятия гарантиращи максимална ефективност на енергийните системи.


©Copyright 2008, Thermo Consult
Created by YKW