Thermo Consult БългарскиEnglish

АНАЕРОБНО РАЗГРАЖДАНЕ НА ВИСОКОКОНЦЕНТРИРАНА БИОМАСА (АРВБ)

 

Alpha-Gamma Tehcnologies, Inc.,  разположена в Raleigh, Северна Каролина, САЩ,  e компания в пълния спектър на технологиите за опазване на околната среда. Съгласно лицензионно споразумение с изключителни права, Alpha-Gamma предлага една нова технология за рециклиране (обозначавана като АНАЕРОБНО РАЗГРАЖДАНЕ НА ВИСОКОКОНЦЕНТРИРАНА БИОМАСА - АРВБ), разработена в Националната Лаборатория по Възобновяеми Енергийни Източници (НЛВЕИ) към Министерството на Енергетиката (МЕ) на САЩ.

В основата на технологията АРВБ е процес на микробно биоконвертиране, което рециклира въглерода от твърдите органични отпадъци в горивен газ и обогатен с азот компост. Този процес може да бъде приложен към голям брой различни по произход отпадъчни маси, включително хартия, картон, хранителни отпадъци, селскостопански отпадъци, канализационни отпадъци и индустриален шлам, растителни отпадъци, както и твърди отпадъци от градската система за сметосъбиране. Отпадъците могат да бъдат третирани разделно или комбинирано за постигане на гъвкавост при обработването им и икономия от мащабността на проекта.

Моля, свържете се с нас ако желаете да получите проспект на български език с подробна техническа информация относно технологията АРВБ.

 

 

©Copyright 2008, Thermo Consult
Created by YKW